Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.0 Definities

In deze voorwaarden wordt bedoeld met

 1. Aanbod: een vrijblijvend schriftelijk aanbod/voorstel dat op verzoek van Huurder door Verhuurder voorafgaand aan de eventuele totstandkoming van een Huurovereenkomst ter completering en goedkeuring aan Huurder wordtgezonden en waarvan de algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, hierna afgekort tot “A V”.
 3. Depot van Inleveren: het depot van waaruit het Gehuurde aan Huurder ter beschikking is gesteld, tenzij een andere plaats voor het inleveren van het Gehuurde tussen Verhuurder en Huurder wordt overeengekomen.
 4. Gehuurde: het door Verhuurder door middel van een ondertekend Inspectierapport aan Huurder ter beschikking gesteld Transportmaterieel.
 5. Huurdag: een kalenderdag of een deel daarvan binnen de Huurtijd.
 6. Huurder: de in de Huurovereenkomst aangegeven huurder.
 7. Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder, die tot stand komt door het opstellen en ondertekenen van een Inspectierapport en die bestaat uit het Inspectierapport tezamen met de Mantelovereenkomst, danwel uit het Inspectierapport tezamen met een definitief Aanbod als beschreven in artikel 3.2 AV.
 8. Huurprijs: de prijs die Huurder aan Verhuurder krachtens de Huurovereen- komst voor het Gehuurde is verschuldigd.
 9. Huurtijd: de periode gedurende welke het Gehuurde aan Huurder ter beschikking staat. De Huurtijd vangt aan op de tussen Huurder en Verhuurder overeengekomen ingangsdatum en eindigt op de datum waarop het Gehuurde op het Depot van Inleveren wordt ingeleverd met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 AV, danwel op de datum waarop de Huurovereenkomst eindigt krachtens artikel 4 A V .
 10. Inspectierapport: het formulier dat door Verhuurder wordt gecompleteerd opde tussen Verhuurder en Huurder overeengekomen datum van levering van het Gehuurde en door ondertekening waarvan door Huurder en Verhuurder de Huurovereenkomst met betrekking tot het Gehuurde tot stand komt. Dit is tevens het formulier waarop bij inleveren van het Gehuurde de staat van het Gehuurde op het moment van inleveren wordt vastgelegd.
 11. Mantelovereenkomst: een overeenkomst op lange termijn tussen Verhuurder en Huurder waarvan de AV integraal onderdeel uitmaken.
 12. Normale Gebruiksslijtage: de slijtage van het Gehuurde welke doorgaans optreedt bij normaal gebruik van Transportmaterieel.
 13. Transportmaterieel: het transportmaterieel dat door Verhuurder aan Huurderter beschikking kan worden gesteld met alle onderdelen en toebehoren, daaronder begrepen die onderdelen en toebehoren welke ter vervanging of vernieuwing daarvan zijn of worden aangebracht.
 14. Verhuurder: Master Trailer Rental B.V.
 15. Vervangingswaarde: de in de Huurovereenkomst vermelde waarde van het Gehuurde, dan wel de waarde welke laatstelijk als zodanig schriftelijk door Verhuurder aan Huurder is opgegeven.

 2.0 Toepasselijkheid van de AV

 • Op alle (toekomstige) aanbiedingen van Verhuurder aan Huurder en alle Huurovereenkomsten welke tussen Verhuurder en Huurder zullen worden afgesloten, alsmede op alle overeenkomsten tussen Verhuurder en Huurder die met enige Huurovereenkomst verband houden, zijn uitsluitend de AV van toepassing, onder uitdrukkelijke verwerping van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Huurder.
 • Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door Huurder slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze in een Mantelovereenkomst tussen Verhuurder en Huurder zijn overeengekomen.

3.0 Totstandkoming Huurovereenkomst 

 • Indien Verhuurder en Huurder een Mantelovereenkomst hebben gesloten, ligt het aanbod van Verhuurder aan Huurder besloten in deze Mantelovereenkomst, met inbegrip van de daartoe op enige tijd behorende bijlagen. Eerst door ondertekening door zowel Verhuurder als Huurder van een op de Mantelovereenkomst gebaseerd Inspectierapport komt een Huurovereenkomst tot stand. De bepalingen in de AV met betrekking tot het Aanbod zijn in geval van het bestaan van een Mantelovereenkomst niet van toepassing.
 • Indien Verhuurder en Huurder geen Mantelovereenkomst hebben gesloten, brengt Verhuurder aan Huurder een vrijblijvend aanbod uit, welk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard na ontvangst door Verhuurder van het door Huurder gecompleteerd en voor akkoord ondertekend Aanbod, inclusief de door Huurder ondertekende AV. Huurder verklaart hierbij Verhuurder in staat te stellen een onderzoek uit te voeren naar de kredietwaardigheid van Huurder. Na dit onderzoek kan een vrijblijvend aanbod door Verhuurder door middel van een bevestiging worden omgezet in een definitief aanbod. Eerst door ondertekening door zowel Verhuurder als Huurder van een op een definitief aanbod gebaseerd Inspectierapport komt een Huurovereenkomst tot stand. De bepalingen in de AV met betrekking tot de Mantelovereenkomst zijn in geval van het bestaan van een Aanbod niet van toepassing.
 • In geval Huurder het Gehuurde niet komt afhalen op de tussen Verhuurder en Huurder overeengekomen datum, is Verhuurder gerechtigd Huurder te belasten voor 10% van de Huurprijs, uitgaande van de minimum huurperiode.

4.0 Minimum Huurperiode en Beëindiging

 • De in de Huurovereenkomst vermelde huurperiode is de minimum periode gedurende welke het Gehuurde aan Huurder ter beschikking staat. Gedurende deze periode is Huurder niet gerechtigd de Huurovereenkomst te beëindigen.
 • In geval de Huurovereenkomst na afloop van de minimum huurperiode voortduurt, kan Huurder de Huurovereenkomst op elke werkdag doen eindigen door het Gehuurde met inachtneming van het bepaalde artikel 16 AV in te leveren. In geval de Huurovereenkomst na afloop van de minimum huurperiode voortduurt, is Verhuurder gerechtigd de Huurovereenkomst te allen tijde op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 7 (zeven) dagen.
 • Onverminderd de overige rechten die Verhuurder kan doen gelden, is Verhuurder gerechtigd de Huurovereenkomst, alsmede de Mantelovereenkomst indien van toepassing, schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien Huurder:
 1. stipte betaling van enig bedrag verschuldigd uit hoofde van de

Huurovereenkomst niet nakomt;

 1. enige andere verplichting uit hoofde van de Huurovereenkomst danwel

de Mantelovereenkomst indien van toepassing niet volledig of niet tijdig nakomt en zulks ook verzuimt gedurende een termijn van 14 (veertien) dagen na door Verhuurder schriftelijk in gebreke te zijn gesteld;

 1. in liquidatie of in staat van faillissement verkeert;
 2. surséance van betaling heeft aangevraagd
 3. een akkoord buiten faillissement met zijn crediteuren treft of heeft getroffen;
 4. overleden is of onder curatele is gesteld, indien het een natuurlijk persoon betreft.
 • Voorts is Verhuurder, onverminderd de overige rechten die Verhuurder kan doen gelden, gerechtigd de Huurovereenkomst, alsmede de Mantelovereenkomst indien van toepassing, zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Verhuurder gegronde redenen heeft aan te nemen dat Huurder op enigerlei wijze de rechten of belangen van Verhuurder zal beperken of beperkt, in gevaar zal brengen of in gevaar brengt, alsmede indien Huurder toelaat dat de rechten of belangen van Verhuurder worden beperkt danwel in gevaar worden gebracht. De beëindiging heeft eerst effect indien het Gehuurde met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.6 AV bij Verhuurder zal zijn ingeleverd.
 • Indien de duur van de Mantelovereenkomst indien van toepassing is verstreken zonder dat partijen overeenstemming hebben bereikt over voortzetting van de Mantelovereenkomst overeenkomstig het bepaalde in de Mantelovereenkomst, duren de onder die Mantelovereenkomst tot stand gekomen en nog lopende Huurovereenkomsten onverminderd en ongewijzigd voort – tenzij deze anderszins worden beëindigd – en blijven de bepalingen van de Mantelovereenkomst daarop van toepassing als ware de Mantelovereenkomst niet beëindigd.
 • In geval van beëindiging van enige overeenkomst als beschreven in de artikelen 4.3 en 4.4 AV is Huurder verplicht terstond het Gehuurde bij Verhuurder in te leveren met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 AV.
 • In geval van beëindiging van enige overeenkomst op grond van het bepaalde in de artikelen 4.3 en 4.4 AV, kan Huurder jegens Verhuurder geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. De Huurovereenkomst duurt voort totdat het Gehuurde met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.6 AV bij Verhuurder zal zijn ingeleverd.

5.0 Huurprijs en overige vergoedingen

 • Indien de Huurtijd een periode beslaat van meer dan een jaar, zullen de Huurprijs en de overige vergoedingen welke in de Huurovereenkomst staan vermeld, jaarlijks aan het begin van elk nieuw contractjaar worden geïndexeerd aan de hand van de ‘consumentenprijsindexcijfers, reeks alle huishoudens’, welke prijsindexcijfers jaarlijks worden gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 • In de Huurovereenkomst is het aantal kilometers aangegeven dat Huurder met het Gehuurde kan afleggen zonder dat in aanvulling op de Huurprijs een in diezelfde overeenkomst nader aangeduide kilometervergoeding is verschuldigd. Indien de Huurtijd een periode beslaat van minder dan een jaar, zal het in die tijd afgelegd aantal kilometers achteraf door Verhuurder worden vastgesteld. Het aantal kilometers dat het vastgesteld aantal overschrijdt, zal door Verhuurder aan Huurder in rekening worden gebracht door een daartoe strekkende factuur. Indien de Huurtijd een periode beslaat van meer dan een jaar, is Huurder verplicht Verhuurder tijdig te informeren over een verwachte overschrijding van het vastgesteld aantal kilometers. Het aantal kilometers dat het vastgesteld aantal overschrijdt, zal door Verhuurder aan Huurder in rekening worden gebracht bij de eerstvolgende Huurtermijn, danwel door middel van een daartoe strekkende factuur.
 • Indien de kilometerteller van het Gehuurde niet of niet goed functioneert, zal Huurder Verhuurder hiervan onverwijld in kennis stellen. Het met het Gehuurde afgelegd aantal kilometers zal alsdan door Verhuurder worden vastgesteld aan de hand van de slijtage van de banden op basis van de door de fabrikant gestelde normen.
 • In de Huurovereenkomst is het aantal uren aangegeven dat het Gehuurde – indien van toepassing – tijdens de Huurtijd mag draaien. Indien de Huurtijd een periode beslaat van minder dan een jaar, zullen de in die tijd gedraaide uren achteraf door Verhuurder worden vastgesteld. Het aantal uren dat het vastgesteld aantal overschrijdt, zal door Verhuurder aan Huurder in rekening worden gebracht door een daartoe strekkende factuur. Indien de Huurtijd een periode beslaat van meer dan een jaar, is Huurder verplicht Verhuurder tijdig te informeren over een eventuele overschrijding van het vastgesteld aantal uren. Het aantal uren dat het vastgesteld aantal overschrijdt, zal door Verhuurder aan Huurder in rekening worden gebracht bij de eerstvolgende huurtermijn, danwel door middel van een daartoe strekkende factuur.

6.0 Betaling

 • De betalingsvoorwaarden staan vermeld in het Aanbod danwel, indien tussen Verhuurder en Huurder een Mantelovereenkomst is overeengekomen, in de daartoe strekkende bijlage bij de Mantelovereenkomst. Betalingen geschieden steeds per bank- of giro-overschrijving (w.o. elektronische betaling), zonder daarbij enige verrekening toe te passen, op het rekeningnummer dat op de factuur staat vermeld, onder vermelding van het factuurnummer
 • Indien een ingevolge de Huurovereenkomst verschuldigd bedrag niet tijdig is voldaan, wordt Huurder van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. Verhuurder is gerechtigd van Huurder met ingang van de eerst daaropvolgende dag over het openstaand bedrag maandelijks een vertragingsrente van 1,5 % van het verschuldigd bedrag te vorderen, alsmede administratiekosten ten bedrage van minimaal NLG 35,– voor elke keer dat Huurder in verzuim is, onverminderd de overige rechten die Verhuurder kan doen gelden, waaronder het vorderen van schadevergoeding. Vanaf de dag waarop Huurder overeenkomstig het bepaalde lid in verzuim is, zijn alle vorderingen welke Verhuurder op Huurder mocht hebben uit hoofde van de op dat moment tussen hen van kracht zijnde overeenkomsten, direct en zonder voorbehoud opeisbaar.

7.0 Levering van het Gehuurde aan Huurder

 • Degene die het Gehuurde namens Huurder in ontvangst neemt en hiertoe het Inspectierapport ondertekent, wordt geacht Huurder rechtsgeldig te vertegenwoordigen. Huurder zal Verhuurder vooraf in kennis stellen van de identiteit van de desbetreffende persoon, welke identiteit kan worden vastgesteld door middel van het legitimatiebewijs dat deze verplicht is bij zich te dragen op het moment van levering.
 • Op het voorbedrukt Inspectierapport dat op de dag van levering wordt gecompleteerd en ondertekend, staan –indien en voor zover van toepassing- de bijzonderheden vermeld betreffende het Gehuurde. Door ondertekening van het Inspectierapport verklaart Huurder het Gehuurde in goede en bedrijfsklare staat te hebben aanvaard (met inachtneming van de op het rapport vermelde bijzonderheden) en verklaart hij tevens dat het Gehuurde voldoet aan de in de Huurovereenkomst gestelde eisen, alsmede aan de doeleinden waarvoor Huurder het Gehuurde wenst te gebruiken.

8.0 Gebruik

 • Huurder zal het Gehuurde op vakkundige wijze gebruiken of doen gebruiken en in overeenstemming met het doel waarvoor het Gehuurde is bestemd. In dit verband zal Huurder:
 1. het Gehuurde op geen enkele wijze vervreemden, bezwaren, verpanden, onderverhuren, noch het Gehuurde op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking stellen tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van  Verhuurder;
 2. nimmer bij derden de indruk wekken of toelaten dat de indruk onstaat als zou

Huurder tot de onder a. omschreven handelingen bevoegd zijn;

 1. met betrekking tot het Gehuurde en het gebruik en de opslag daarvan, met betrekking tot het vervoer van de daarin opgeslagen goederen, alsmede met betrekking tot het trekkende voertuig:
 • alle toepasselijke wettelijke voorschriften en andere verplichtingen, nationaal en internationaal, toekomstige daaronder begrepen, stipt naleven, op een zodanige wijze dat ieder risico voor aanspraken van derden jegens Verhuurder is uitgesloten;
 • zorgen dat alle vereiste vergunningen en documenten aanwezig zijn, tijdig zijn aangevraagd of verlengd (indien en voorzover noodzakelijk op naam van Verhuurder), zulks voor rekening van Huurder;

(111)zorgen dat alle belastingen, boetes en overige heffingen welke voor rekening komen van Huurder tijdig zijn betaald;

 1. steeds het Gehuurde en de daarin vervoerde lading met alle behoorlijke vakkennis en zorgvuldigheid behandelen;
 2. het Gehuurde slechts gebruiken op een wijze en voor doeleinden waarvoor dit naar redelijke normen en maatstaven geschikt is, daaronder begrepen het niet zwaarder belasten van het Gehuurde dan het maximum laadvermogen, het evenwichtig verdelen van de lading, alsmede het zich onthouden van vervoer van lading waarvan kan worden vermoed dat het Gehuurde daardoor wordt beschadigd of ongeschikt wordt gemaakt voor het vervoer van andere goederen;
 3. niet toestaan dat op enigerlei wijze onrechtmatig gebruik van het Gehuurde wordt gemaakt;
 4. het Gehuurde niet beladen met gevaarlijke, ontvlambare, explosieve of anderszins milieugevaarlijke goederen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder.

Het is Huurder, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder, niet toegestaan:

 1. veranderingen, hoe dan ook, aan het Gehuurde aan te brengen;
 2. gedeelten van het gehuurde te verwijderen;
 3. aanduidingen, nummers, merk- of handelsnaamaanduidingen van het Gehuurde te verwijderen, veranderen of geheel of gedeeltelijk te verdoezelen
 4. het Gehuurde te gebruiken in andere landen dan de landen van de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland, of in enig land waar een (burger)oorlog woedt, de staat van beleg is afgekondigd of waarvan Verhuurder op andere wijze schriftelijk te kennen heeft gegeven dat het niet is toegestaan het Gehuurde ter plaatse te gebruiken.

Verhuurder kan aan haar toestemming voorwaarden en instructies verbinden, zoals bijvoorbeeld het stellen van bankgaranties.

 • Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle aanspraken en vorderingen die derden tegen Verhuurder geldend zouden kunnen maken in verband met het gebruik (in de meest ruime zin) dat Huurder van het Gehuurde maakt.

9.0 Periodiek Onderhoud en Keuringen

 • Verhuurder zal ervoor zorg dragen dat het Gehuurde zich bij aanvang van de Huurovereenkomst in goede en bedrijfsklare staat bevindt en is voorzien van alle benodigde documenten, met inachtneming van de registratievereisten in het land waarin het Gehuurde is geregistreerd.
 • Het periodiek onderhoud aan en de keuringen van het Gehuurde zullen door Verhuurder worden uitgevoerd op een door Verhuurder aan te geven tijd en plaats en wel op een zodanige wijze, dat Huurder zo min mogelijk hinder ondervindt in zijn gebruik van het Gehuurde. Indien de Huurtijd een periode beslaat van meer dan een jaar kunnen partijen overeenkomen dat Huurder voor eigen rekening het periodiek onderhoud aan en de keuringen van het Gehuurde zal uitvoeren, in welk geval artikel 12 van toepassing is.
 • Huurder zal te allen tijde de nadere voorschriften en instructies die Verhuurder terzake stelt, naleven.

10.0 Reparaties en Vervanging

 • Onder reparaties en vervanging worden in dit artikel reparaties en vervanging verstaan, anders dan voorzien in artikel 9 AV met betrekking tot het periodiek onderhoud.
 • Tenzij partijen anders overeenkomen worden reparaties aan het Gehuurde voor rekening van Huurder uitgevoerd door Verhuurder en geschiedt vervanging van beschadigde en verloren gegane delen van het Gehuurde voor rekening van Huurder door Verhuurder op een door Verhuurder aan te geven tijd en plaats en wel op een zodanige wijze, dat Huurder zo min mogelijk hinder ondervindt in zijn gebruik van het Gehuurde.
 • Indien partijen overeenkomen dat Huurder voor eigen rekening reparaties aan het Gehuurde zal uitvoeren en verloren gegane delen van het Gehuurde zal vervangen, is desalniettemin steeds voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder vereist. Verhuurder kan aan de toestemming voorwaarden en instructies verbinden die Huurder verplicht is te allen tijde na te leven.
 • Reparaties aan en vervanging van beschadigde en verloren gegane onderdelen van het Gehuurde zijn voor rekening van Huurder, met uitzondering van reparaties en vervanging betreffende onderdelen als gevolg van Normale Gebruiksslijtage, welke reparaties en vervangingen  voor rekening komen van Verhuurder. Indien het Gehuurde tijdens de Huurtijd enig gebrek vertoont dat op de dag van levering reeds aanwezig was, maar op dat moment niet kon worden geconstateerd, komen de kosten van reparatie of vervanging als gevolg van dat gebrek voor rekening van Verhuurder.
 • De kosten die Huurder maakt voor reparaties aan en vervanging van onderdelen als gevolg van Normale Gebruiksslijtage, dienen door Huurder aan Verhuurder in rekening te worden gebracht in een daartoe strekkende, gespecificeerde factuur. Dergelijke kosten komen desalniettemin niet voor vergoeding door Verhuurder in aanmerking indien vooraf geen schriftelijke toestemming is verkregen van Verhuurder voor het uitvoeren van reparaties aan of het vervangen van onderdelen.
 • In geval van reparaties aan of vervanging van onderdelen als gevolg van Normale Gebruiksslijtage is Huurder, indien de reparatie of vervanging langer duurt dan 24 (vierentwintig) uur, geen Huurprijs verschuldigd over de resterende Huurdagen gedurende welke het Gehuurde als gevolg van die reparaties of vervanging redelijkerwijs niet kan worden gebruikt, tenzij Verhuurder vervangend Transportmaterieel aan Huurder ter beschikking heeft gesteld en mits Huurder:
 1. Verhuurder onverwijld omtrent het gebrek heeft ingelicht en
 2. de terzake door Verhuurder gegeven voorwaarden en instructies heeft nageleefd en
 3. de facturen betreffende de reparatie of vervanging onverwijld aan

Verhuurder ter hand heeft gesteld en Verhuurder deze heeft geaccordeerd.

11.0 Algemene Onderhoudsverplichting Huurder

 • Niettegenstaande het bepaalde in de artikelen 9 en 10 AV, zal Huurder

het Gehuurde steeds voor eigen rekening in goede staat onderhouden en in bedrijfsklare toestand houden. Huurder zal hiertoe in elk geval:

 1. het Gehuurde dagelijks op veiligheid en bedrijfsklaarheid onderzoeken;
 2. het Gehuurde in bedrijfsklare toestand houden en het Gehuurde in dezelfde staat houden als waarin Huurder het Gehuurde in ontvangst heeft genomen (met uitzondering van de Normale Gebruiksslijtage) en hiertoe –met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10.2, 10.3 en 10.5 AV- alle benodigde reparaties en vervangingen (doen) uitvoeren, daarbij gebruikmakend van nieuwe onderdelen of toebehoren van hetzelfde merk en type als het te vervangen onderdeel , behoudens schriftelijke toestemming van Verhuurder om vervanging van een ander merk of type toe te passen;
 3. Verhuurder van tijd tot tijd in staat stellen het Gehuurde op een door

Verhuurder aangegeven plaats te inspecteren, hetgeen op een zodanige wijze zal geschieden dat Huurder zo min mogelijk hinder ondervindt in zijn gebruik van het Gehuurde;

 1. nadere voorschriften en instructies van Verhuurder terzake van onderhoud te allen tijde strikt naleven.
 • Huurder is verplicht Verhuurder in staat te stellen tijdig en behoorlijk van overheidswege verplichte inspecties en/of controles uit te (doen) voeren.

12.0 Slijtage aan Banden en Remmen      

 • Indien de Huurtijd een periode beslaat van meer dan een jaar kunnenpartijen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.2 AV, overeenkomen dat Huurder voor eigen rekening het periodiek onderhoud aan en de keuringen van het Gehuurde zal uitvoeren. Alsdan zal Huurder er ondermeer voor zorg dragen dat:
 1. het Gehuurde aan het eind van de Huurtijd bij Verhuurder wordt ingeleverd met banden met een resterend bandenprofilage van niet minder dan 100% van de profieldiepte op het moment van inontvangstname van het Gehuurde door Huurder;
 2. het Gehuurde aan het eind van de Huurtijd bij Verhuurder wordt ingeleverd met een resterende remvoeringsdikte van niet minder dan 100% van de remvoeringsdikte op het moment van inontvangstname van het Gehuurde door Huurder.
 • Indien het Gehuurde in strijd met artikel 12.1 sub a AV met minder dan de toegestane bandenprofilage wordt ingeleverd, is Huurder aan Verhuurder een vergoeding verschuldigd gelijk aan het verschil in millimeters, vermenigvuldigd met de op dat moment geldende millimeterprijs van de desbetreffende banden. Indien de bandenprofilage daarentegen meer bedraagt dan bij het aangaan van de Huurovereenkomst, is Verhuurder aan Huurder een vergoeding verschuldigd gelijk aan het verschil in millimeters, vermenigvuldigd met de op dat moment geldende millimeterprijs van de desbetreffende banden.
 • Indien het Gehuurde in strijd met artikel 12.1 sub b AV met minder dan de toegestane remvoeringsdikte wordt ingeleverd, is Huurder aan Verhuurder een vergoeding verschuldigd gelijk aan het evenredig verschil in dikte vermenigvuldigd met de op het moment van teruglevering geldende prijs van de desbetreffende remvoering. Indien de remvoeringsdikte daarentegen meer bedraagt dan bij het aangaan van de Huurovereenkomst, is Verhuurder aan Huurder een vergoeding verschuldigd gelijk aan het evenredig verschil in dikte, vermenigvuldigd met de op dat moment geldende prijs van de desbetreffende remvoering.

13.0 Vergoeding van Schade, Gebreken en Verlies

 • Van schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van het Gehuurde, danwel van dreiging van schade of enig gebrek of defect van of aan Gehuurde zal Huurder voorts onverwijld na constatering daarvan Verhuurder in kennis stellen, onder nauwkeurige omschrijving van alle feiten en omstandigheden die terzake van belang kunnen zijn. Huurder zal tezelfdertijd alle noodzakelijke maatregelen treffen ter voorkoming van verdere schade, daarbij eventuele instructies van Verhuurder in acht nemende.
 • In geval het Gehuurde is gestolen, geheel of nagenoeg geheel verloren is gegaan of als zodanig moet worden aangemerkt danwel in beslag is genomen, is Huurder verplicht aan Verhuurder bij wijze van schadevergoeding een bedrag ineens te betalen gelijk aan de Vervangingswaarde van het Gehuurde, alsmede de overeenkomstig de Huurovereenkomst resterende Huurprijs vermeerderd met de opeisbare en nog niet betaalde huurtermijnen, tot op de dag waarop Verhuurder de Vervangingswaarde van Huurder zal hebben ontvangen. In geval van beslaglegging zal Verhuurder, zodra het beslag wordt opgeheven en het Gehuurde bij Verhuurder is ingeleverd overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 AV, de aldus door Huurder betaalde schadevergoeding aan Huurder terugbetalen onder inhouding van een bedrag gelijk aan de resterende Huurprijsvan het Gehuurde.
 • Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle schade die Verhuurder mocht lijden wegens geheel of gedeeltelijk verlies en/of beschadiging van het Gehuurde, ongeacht de oorzaak daarvan, behoudens indien en voorzover de schade of het verlies aan Verhuurder is toe te rekenen en onverminderd het bepaalde in artikel 17 AV over niet-nakoming.
 • In geval van beschadiging of geheel of gedeeltelijk verlies van het Gehuurde zal Huurder alle vorderingen welke Huurder terzake van het voorval toekomen, verpanden aan Verhuurder tot zekerheid van hetgeen Verhuurder van Huurder te vorderen heeft of zal hebben.
 • Verhuurder en Huurder kunnen overeenkomen dat Huurder deelneemt aan het Kleine Schades Protectieplan van Verhuurder, waartoe informatie bij Verhuurder verkrijgbaar is. Tegen betaling van een nader overeen te komen dagelijkse vergoeding zullen dan alle kleine schades tot een nader overeen te komen maximum bedrag per Huurovereenkomst en per schadegeval zijn gedekt. Uitgesloten van dit plan zijn onder meer documenten, de kosten als gevolg van het niet beschikbaar zijn van het Gehuurde, reparaties welke niet zijn uitgevoerd door Verhuurder of waartoe voorafgaand geen schriftelijke toestemming is verkregen, alsmede alle kosten met betrekking tot banden. Verhuurder behoudt zich het recht voor de dekking conform het Kleine Schades Protectieplan te allen tijde op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 7 (zeven) dagen.

14.0 Verzekering

 • Tenzij partijen anders overeenkomen, draagt Huurder zorg voor adequate verzekering van het Gehuurde, hieronder begrepen verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid. Huurder is alsdan verplicht:
 1. vanaf het ogenblik waarop het Gehuurde het terrein van Verhuurder verlaat en tot op het ogenblik waarop het Gehuurde in overeenstemming met het bepaalde in artikel 16 AV bij Verhuurder zal zijn ingeleverd, het Gehuurde ten genoegen van Verhuurder  te verzekeren en verzekerd te houden bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij tot het bedrag van de Vervangingswaarde onder een alle risico’s omvattende polis met een maximaal eigen risico van € 1500,– en vrij van andere restricties;
 2. de premies van deze verzekeringen stipt te voldoen en er voor zorg te dragen dat de verzekeraar Verhuurder onmiddellijk zal informeren indien Huurder niet voldoet aan deze verplichting;
 3. Verhuurder in de van toepassing zijnde polissen als eerstbegunstigde aan te wijzen, welk beding Verhuurder hierbij aanvaardt, en Verhuurder tevens onmiddellijk in elk van de polissen als medeverzekerde aan te merken;
 4. aan Verhuurder bewijs te verstrekken van de polissen van deze verzekeringen alsmede van de premiebetalingen terzake, het laatste indien Verhuurder daarom verzoekt.
 • Indien Verhuurder om haar moverende redenen en met inachtneming van een termijn van 7 (zeven) dagen tijdens de Huurtijd Huurder schriftelijk te kennen geeft dat Verhuurder het Gehuurde zelf zal verzekeren, danwel de betalingsverplichting onder de lopende verzekeringspolis zal overnemen, zal Huurder voor de resterende Huurtijd de aldus door Verhuurder verschuldigde premies en assurantiebelasting aan Verhuurder voldoen.
 • Verhuurder en Huurder kunnen overeenkomen dat Verhuurder, tegen betaling door Huurder van een dagelijkse vergoeding zal afzien van het vorderen van schadevergoeding van Huurder boven het eigen risico voor schades als gevolg van of in verband met het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van het Gehuurde, alsmede voor schade als gevolg van aanrijding, brand of diefstal, waarvoor Huurder anders uit hoofde van de Huurovereenkomst jegens Verhuurder aansprakelijk zou zijn, mits Huurder Verhuurder binnen 48 (achtenveertig) uur op de hoogte brengt van een in dit lid beschreven gebeurtenis en Verhuurder binnen 7 (zeven) dagen na de gebeurtenis in het bezit stelt van een schadedeclaratieformulier en, in geval van diefstal van het Gehuurde en/of een gebeurtenis die melding aan de politie noodzakelijk maakt, een kopie van de aangifte bij de politie.

Het bovenstaande ontslaat Huurder niet van zijn verplichting zich tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren.

 • De in artikel 14.3 AV bedoelde vrijwaring is niet van toepassing indien de daarin genoemde schade wordt veroorzaakt door:
 • laden of lossen van de lading, danwel door de lading zelf;
 • schending door Huurder van één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst, waaronder nalatig handelen door of namens Huurder en het niet naleven van wettelijk vastgestelde normen omtrent afmetingen van het Gehuurde;
 • gebruik van het Gehuurde door Huurder indien Huurder had kunnen vermoeden dat schade als gevolg van dat gebruik onvermijdelijk zou zijn;
 • nucleaire ontploffingen, oorlog of oorlogshandelingen, rellen, stakingen en/of oproer;
 • inbeslagname, confiscatie e.d.. alsmede in geval van schade aan banden, niet ontstaan als gevolg van of in verband met een gebeurtenis die tevens schade aan het Gehuurde met zich meebrengt;
 • Indien Verhuurder om haar moverende redenen en met inachtneming van een termijn van 7 (zeven) dagen tijdens de Huurtijd Huurder schriftelijk te kennen geeft de in artikel 14.3 AV bedoelde vrijwaring te beëindigen, zal Huurder het Gehuurde voor de resterende Huurtijd verzekeren overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.1 AV.

15.0 Belastingen

 • Alle met het gebruik of de opslag van het Gehuurde verband houdende belastingen, accijnzen, retributies, douane-rechten en overige heffingen komen voor rekening van Huurder. Voor zover deze aan Verhuurder in rekening zijn gebracht, zal Verhuurder ze aan Huurder doorbelasten.

16.0 Inlevering van het Gehuurde

 • Inlevering van het Gehuurde geschiedt op het Depot van Inlevering op werkdagen gedurende de normale openingstijden van dat depot. Inlevering van het Gehuurde geschiedt compleet en in staat waarin het Gehuurde zich bevond bij aanvang van de Huurtijd (inclusief de bijbehorende, geldige documenten), uitgezonderd slijtage die gekwalificeerd kan worden als Normale Gebruiksslijtage.
 • Bij inlevering van het Gehuurde maakt Verhuurder in aanwezigheid van Huurder het Inspectierapport op. Indien het Inspectierapport buiten aanwezigheid van Huurder wordt opgemaakt en/of niet door Huurder wordt ondertekend als gevolg van een oorzaak welke niet aan Verhuurder valt toe te rekenen, is Huurder aan het aldus door Verhuurder opgemaakt Inspectierapport gebonden. Degene die het Gehuurde namens Huurder inlevert, wordt geacht Huurder rechtsgeldig te vertegenwoordigen en in die hoedanigheid gerechtigd te zijn namens Huurder het Inspectierapport te ondertekenen.
 • Indien het Gehuurde bij inlevering in goede staat verkeert, neemt de Huurovereenkomst een einde met het opmaken en ondertekenen van het Inspectierapport, met uitzondering van die verplichtingen die naar hun aard voortduren na beëindiging van de Huurovereenkomst.
 • Indien het Gehuurde bij inlevering incompleet of beschadigd is, indien delen van het Gehuurde (documenten daaronder begrepen) ontbreken, of indien het Gehuurde anderszins niet correct wordt ingeleverd, blijft de Huurovereenkomst in stand en komen de kosten van reparaties, aanvulling, vernieuwing of anderszins van het Gehuurde voor rekening van Huurder. Huurder is voorts gehouden tot voldoening van de Huurprijs totdat het Gehuurde in de oorspronkelijke staat bij Verhuurder zal zijn teruggekeerd, op welk moment de Huurovereenkomst een einde neemt.
 • Indien zich bij de beëindiging van de Huurovereenkomst goederen in het Gehuurde bevinden en deze niet binnen 24 (vierentwintig) uur na een daartoe strekkend verzoek van Verhuurder door Huurder zijn opgehaald, heeft Verhuurder het recht deze naar keuze voor rekening en risico van Huurder toe te eigenen, te vernietigen, onder zich te houden, op te slaan of, indien de goederen aan bederf of achteruitgang onderhevig zijn of indien om andere redenen de bewaring zo bezwaarlijk is dat zij niet van Verhuurder kan worden gevergd, de goederen openbaar te verkopen en de opbrengst te verrekenen met hetgeen Verhuurder van Huurder te vorderen heeft, onder aftrek van de door Verhuurder gemaakte kosten in het kader van dit artikellid.

17.0 Niet-nakoming

 • Huurder zal aan Verhuurder alle schade vergoeden die deze mocht lijden als gevolg van het feit dat Huurder op enigerlei wijze tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst en/of de Mantelovereenkomst indien van toepassing.
 • Huurder zal aan Verhuurder alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten vergoeden, die van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, welke Verhuurder maakt om nakoming van de Huurovereenkomst en/of de Mantelovereenkomst indien van toepassing af te dwingen.
 • Betalingen door Huurder gedaan na het uitgaan van een sommatie of exploit strekken in de eerste plaats tot voldoening van de kosten van die sommatie of het exploit, ongeacht de vermelding van Huurder bij het doen van die betalingen.

18.0 Aansprakelijkheidsuitsluitingen

 • Onverminderd hetgeen overigens in de Huurovereenkomst is bepaald en behoudens opzet en/of grove schuld van Verhuurder is aansprakelijkheid van Verhuurder uitdrukkelijk uitgesloten voor schade, in welke vorm dan ook:
  • als gevolg van enig verborgen gebrek van het Gehuurde ongeacht hoe dit gebrek is ontstaan;
  • als gevolg van diefstal, verlies, beschadiging, inbeslagneming of verbeurdverklaring van het Gehuurde;
  • als gevolg van het ontbreken en/of niet tijdig verlengen, vernieuwen of aanvragen van vergunningen, documenten of andere bescheiden.
  • In geval tussen Verhuurder en Huurder overeenstemming bestaat over het Huren van ongebruikt Transportmaterieel dat zich nog in het fabricageproces bij de leverancier van Verhuurder bevindt, is Verhuurder niet aansprakelijk voor de schade welke Huurder lijdt als gevolg van vertragingen in de levering van het Transportmaterieel door de leverancier aan Verhuurder, als gevolg waarvan de ter beschikking stelling van het Gehuurde door Verhuurder aan Huurder eveneens vertraging oplevert.
 • In alle gevallen waarin Verhuurder gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan het bedrag waarvoor het Gehuurde per schadegeval is verzekerd.

19.0 Overmacht 

 • Overmacht bestaat indien en voorzover de uitvoering van de Huurovereenkomst en/of de Mantelovereenkomst indien van toepassing geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de macht van de door overmacht getroffen partij en welke omstandigheden ook niet krachtens verkeersopvattingen voor diens rekening en risico komen. In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort, met uitzondering van die verplichtingen die reeds opeisbaar waren op het moment dat de overmachtssituatie intrad. Diefstal en confiscatie van, alsmede schade aan het Gehuurde anders dan als gevolg van Normale Gebruiksslijtage, leveren in geen geval een overmachtssituatie op.
 • In geval van een overmachtssituatie die langer duurt dan 30 (dertig) dagen zijn partijen, indien de Huurtijd een periode beslaat van meer dan een jaar, over en weer gerechtigd de Huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden, zonder over en weer tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 • In geval van een overmachtssituatie is de door overmacht getroffen partij gehouden de wederpartij daarvan onverwijld bij aangetekend schrijven in kennis te stellen. Deze kennisgeving ontslaat de door overmacht getroffen partij niet van haar verplichting de gevolgen van de overmachtssituatie voor zover mogelijk te mitigeren.

20.0 Aanduidingen naam/merk Verhuurder

 • Verhuurder behoudt zich het recht voor, mede voor Verhuurder’s rechtsopvolgers en gelieerde ondernemingen, aanduidingen van de handelsnaam of handelsmerk ofwel gedeelten of aanduidingen daarvan op het Gehuurde te plaatsen en geplaatst te houden. Huurder zal dergelijke aanduidingen niet geheel of gedeeltelijk verwijderen of onzichtbaar maken, noch toelaten dat dit door derden geschiedt, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder.
 • Indien Verhuurder en Huurder overeenstemming bereiken over het aanbrengen van aanduidingen van de handelsnaam of het handelsmerk van Huurder op het Gehuurde, zullen de afspraken terzake worden vastgelegd in een bijlage bij een tussen Verhuurder en huurder af te sluiten Mantelovereenkomst.

21.0 Zekerheid

 •  Verhuurder is zowel bij de aanvang als gedurende de huurtijd gerechtigd van Huurder te verlangen dat Huurder ten genoegen van Verhuurder zekerheid stelt voor de nakoming van de verplichtingen van Huurder uit hoofde van de Huurovereenkomst. Huurder is alsdan verplicht binnen redelijke tijd de verlangde zekerheid te stellen.

22.0 Slotbepalingen

 • De Huurovereenkomst ziet uitsluitend op huur en verhuur. Huurder verwerft door middel van de Huurovereenkomst nimmer enig eigendomsrecht op het Gehuurde.
 • Aanvullingen op en wijzigingen van de Huurovereenkomst en/of de Mantelovereenkomst indien van toepassing zijn slechts bindend indien daarvan een schriftelijk, door beide partijen ondertekend bewijsstuk is opgemaakt. Verhuurder heeft het recht de AV eenzijdig te wijzigen; van zodanige wijziging en van de nieuwe doorlopende tekst zal Huurder onverwijld in kennis worden gesteld.

 

Website door MLM Promotions